Välkommen till
Genealogiska föreningen
i Västra Husby


SOLDATFORSKNINGSPROJEKTET

Föreningen forskar om samtliga soldater med familjer som varit bosatta i respektive 16 soldattorp och 5 rusthåll under tiden 1700-1900-talet, för 1:a och 2:a Livgrenadjärregementet i Västra Husby socken, Hammarkinds härad i Östergötlands län.

Soldattorp 1:a Livgrenadjärregementet

Nr 1

Gäverstad

Nr 14

Hallstad (Berget)

Nr 7

Husby

Nr 15

Kullerstad

Nr 8

Norrbo

Nr 16

Rökstad

Nr 9

Broby

Nr 17

Restad (Karlsberg)

Nr 10

Hälla (Stavlöten)

Nr 18

Restad

Nr 11

Tvärdala (Källtorp)

Nr 19

Ringby (Gustavsberg)

Nr 12

Knutstorp (Solhem)

Nr 20

Dömestad (Lumpetorp)

Nr 13

Gädderstad (Jerntorpet)

Nr 21

Vena

Rusthåll 2:a Livgrenadjärregementet

Nr 55

Åby

Nr 58

Kulla (Sumpen)

Nr 56

Hylinge (Björkhem)

Nr 59

Luddingsbo (Lilla Wik)

Nr 57

Tvärdala (Sveden)

 

 

Soldatforskningsprojektet

Det material som vi har lagt ut på denna webbsida består av fem delar och kan nås via länkar från respektive torp. Familjesidan kan även nås från kartan med soldattorp som det finns en länk till här nedan.

Materialet består dels av avskrifter av husförhör och församlingsböcker för respektive torp och dels generalmönstringsrullor som sammanställts torpvis samt en redovisning vilka soldater som bott på torpen och deras familjer, kallad för familjesidan. Utöver detta finns för vissa av torpen syneprotokoll från de sista 15 åren på 1800-talet samt kontrakt för de sista knektarna.

Skyltar har tagits fram för alla torp, de talar om att torpet ifråga har varit ett soldattorp samt vem som var den sista knekten. Vid torpvandringarna under 2006-2009 har skyltar satts upp på alla torp och en folder över det material som tagits fram om knekttorpet har överlämnats till torpinnehavarna. Tyvärr så är idag nästan hälften av torpen borta. Vi får hoppas att man vårdar de torp som är kvar. På de platser där torpen är borta har skyltar satts upp på en stolpe.

Se nedan, efter soldattorp Nr. 59 Sammanställning av hur projektet har planerats och genomförts av VHGF.

Aktuell karta med de lägen på torpen som vi kommit fram till är inlagd. Torpen har i vissa fall flyttats genom tiderna men det är det senaste läget vi inriktat oss på.

Länk till Häradskarta

 

Länk till karta med soldattorp

 

För att mer överskådligt kunna se vilka knektar som vi hittills har forskat fram, har vi gjort sammanställningar dels torpvis och dels knektvis i bokstavsordning som nås via länk här nedan.

Länk till torpvis sammanställning

 

Länk till knektvis sammanställning

 


Soldattorp Gäverstad nr 1 (En av Brinkstugorna)


2006. Även uthus
finns kvar


Torpet förmodligen i
början av 1900-talet

Torpet finns och är välbevarat. Även uthusen finns kvar i fint skick Skylt uppsatt på torpet.

 

 

 


Husby nr 7


2006. Förmodligen förlängt

Torpet finns och är välbevarat.
Skylt uppsatt på torpet.

 

Till syneprotokoll

 

 


Norrbo 8


Gammalt foto

Torpet är rivet. Nybyggt hus på torpet plats. Gammalt foto på torpet finns taget på långt håll. Skylt uppsatt på garaget till det nya huset.

 

Kontrakt

 

 


Broby 9

Torpet är rivet. Golfbana är anlagd på platsen. Torpets läge är nu med största sannolikhet fastlagt och har legat vid de rester av en jordkällare som ännu finns kvar. Skylt uppsatt på en stolpe vid jordkällaren.

 

 

 


Hälla 10 (Stavlöten)


2006


Torpet c:a 1901

Torpet finns och är i stort sett oförändrat. Kommer att varsamt renoveras. Uthuset som var i stort sett nedrasat har renoverats upp. Skylt uppsatt på torpet.

 

 

 


Tvärdala 11 (Källtorp)


2010

Torpet är känt och läget är fastställt. Tillbyggd mot ursprunget.
Skylt uppsatt på torpet. Hösten 2009 har en brand totalförstört torpet och är nu helt rivet.

 

 

 

 


Knutstorp 12 (Solhem)


2006

Torpet är känt och läget är fastställt. Till- och påbyggt i flera etapper.
Skylt uppsatt på torpet.

 

 

 


Gädderstad 13 (Jerntorpet)


Endast grund och
murstocksrester kvar


Torpet innan branden

Torpet nedbrunnet och bara rester av skorstensmur är kvar.
Skylt är nu uppsatt på platsen där torpet legat.

 

 

 


Hallstad 14 (Berget)


1920


2013

Torpet finns inte kvar, endast en husgrund. Skylt uppsatt på en stolpe.

 

 

 


Kullerstad 15

Torpets ungefärliga läge är troligen fastlagt. Några rester finns inte kvar idag. Närmare undersökningar har ännu inte gett något resultat
Skylt uppsatt på en stolpe i hage där torpet torde ha legat.

 

Till syneprotokoll

 

 


Rökstad 16


Torpet innan renovering


Torpet vid torpvandring 2007

Torpet har varit i dåligt skick men renoveras nu inför ett permanent boende. Gammalt kort på sista soldathustrun och hennes dotter finns. Se sist i familjesidan.
Skylt uppsatt på torpet.

 

Till kontrakt

 

 


Restad 17 (Karlsberg)


Torpgrunden

Torpet finns inte kvar. Endast en husgrund i ett slånbärssnår
Skylt uppsatt på en stolpe vid slånbärssnåret.

 

 

 


Restad 18


2006

Torpet finns kvar och är i mycket fint skick. Även tillhörande uthus är i gott skick och till vissa delar i ursprungligt skick. Torpet är flyttat till nuvarande platsen c:a 1850 från närbeläget ställe i en åkerholme.
Kort finns från 1918 0ch 1940. Se på familjesidan.
Skylt uppsatt på ett uthus vid torpet.

 

 

 


Ringby 19 (Gustavsberg)


2006

Torpet finns och är i fint skick. Utflyttning från byn lär ha skett under 1850-talet. Skriftlig instruktion för flyttning finns bevarad.
Skylt uppsatt på torpet.

 

 

 


Dömestad 20 (Lumpetorp)


1930-40


2013

Nytt hus är byggt på gamla torpets grund. Ombyggnation av huset på bilden här bredvid. Skylt uppsatt på torpet.

 

 

 


Vena 21


2006

Torpet finns och är i mycket välbevarat skick.
Skylt uppsatt på torpet.

 

 

 


Åby 55 (Ryttartorp)


Torpet som det såg
ut innan rivning

Torpet har varit i mycket dåligt skick och var sammanbyggt med en verkstad med likaledes dåligt skick. Våren 2004 har torpet rivits för att ge plats för ny bebyggelse. Skylt uppsatt på det nya huset.

 


Hylinge 56 (Björkhem)


Nytt hus på gamla
torpets grund?

Nytt hus är byggt på gamla torpets grund. "Nya" huset på bilden här bredvid. Skylt uppsatt på torpet.

 


Tvärdala 57 (Sveden)


Torpet innan rivning


Torpet c:a 1900

Läget är klarlagt. Torpet är oförändrat sedan 100 år tillbaka. Torpet var i dåligt skick och har idag tyvärr rivits. Ett 100 årigt kort av torpet finns med boende där. Under en tapet i torpet Sveden har ett gammalt fotografi av en knekt hittats. Se sist i sammanställningen.
Skylt är nu uppsatt på platsen där torpet legat.

 


Kulla 58 (Sumpen)


Sumpen för 100 år sedan


Torpets läge är klarlagt men torpet är rivet. Ett 100 årigt fotografi finns och även på boende där. Skylt är nu uppsatt på platsen där torpet legat.

 


Luddingsbo 59


Skylt som sitter
på fel torp

Torpets läge har diskuterats och en skylt som anger torpet är uppsatt på fel torp.
Det har bott några avskedade soldater på Björklund, men det torp som vi har kommit fram till vara det rätta rör sig om Lilla Vik på Bordstorps marker. Skylt är nu uppsatt på platsen där torpet legat.

 


Övrigt

Materialet på hemsidan finns nu också i pärmar varav en uppsättning på biblioteket Stinsen i Söderköping och en i Genealogiska föreningens lokal i V. Husby.

Gamla bilder och andra dokument om torpen är tacksamt att få fram.


Knektar från slutet av 1800-talet ??

Sammanställning av hur projektet har planerats och genomförts av VHGF

Forskningen har tillfört mycket positiva initiativ av våra släktforskare, som har arbetat för hembygden med denna soldatforskning. Vi vill med glädje dela med oss av detta som vägledning för andra släktforskare som söker soldater med familjer i Västra Husby samt möjlighet till kontakt med våra respektive forskare som kan ge ytterligare upplysningar om soldatforskningen. På uppdrag av styrelsen har följande personer genomfört detta arbete som fortgår:

Grundforskning av samtliga torp med soldater

Henry Gustavsson (vice ordf. 1999 - 2005) har genomfört grundforskningen från 2000-09-26 till 2002-12-10, med våra mikrokort över samtliga kyrkböcker som finns i föreningslokalen. Eftersom Henry har mycket goda kunskaper om hembygden i Västra Husby, påbörjade Henry även inventeringen av soldattorpen. Därefter fick Henry hjälp av Åke Öberg med sökandet, de tog även hjälp av äldre sockenbor att lokalisera vissa torp. 2002-12-10 rapporterade Henry och Åke till vår styrelse att inventeringen var klar med fotografier och torpens läge på kartorna.

Sammanställning av soldatforskningen

Åke Öberg (vice ordf. 2006 - 2012) har genomfört sammanställningen och publiceringen på vår hemsida av det arbete som våra soldatforskare har genomfört. Forskningsarbetet blev färdigt 2009-08-13.

Forskning av samtliga generalmönstringsrullor

Ulla Fjellström (styrelseledamot) har genomfört soldatforskningen i samtliga general-mösterrullor och övriga soldatrullor för samtliga soldater. Styrelsen och våra forskare besökte Krigsarkivet 2005-10-29, för att kopiera soldatkontrakt och torpsyneprotokoll för samtliga soldater och torp.

Forskning i husförhörslängderna om samtliga soldater med familjer

Redigering och renskrivning av Henry Gustavssons material samt ytterligare genomgång av alla husförhörslängder med dokumentation och källhänvisningar för allt material. Arbetsfördelningen bestämdes för vår soldatforskningsgrupp som träffades i fören-ingslokalen från 2005-03-08 till 2009-08-13, med 24 sammankomster, för kontroll och korrekturläsning av allt forskarmaterial. Forskningen genomfördes sedan huvudsakligen i bostaden av våra respektive forskare med abonnemang av kyrkböcker på nätet.

Forskare

Genomförd forskning av livgrenadjärtorp med soldater och familje

Gunnel Staffans

Nr.1 Gäverstad, Nr.7 Husby, Nr.8 Norrbo, Nr.9 Broby, Nr.10 Hälla Nr.11 Tvärdala, Nr.12 Knutstorp, Nr.13 Gädderstad, Nr.14 Hallstad, Nr.19 Ringby, Nr.20 Dömestad, Nr.21 Vena, Nr.59 Luddingsbo.

Ulla Fjellström

Nr.15 Kullerstad Nr.16 Rökstad, Nr.17 Restad, Nr.18 Restad, Nr.58 Kulla.

Christer & Yvonne Wedin

Nr.55 Åby, Nr.57 Tvärdala.

Åke Öberg

Nr.56 Hyllinge.

Kontroll och korrekturläsning av allt soldatforskarmaterial i föreningslokalen

Roland Staffans, ordförande, VHGF

Åke Öberg, vice ordförande, VHGF

Ulla Fjellström, styrelseledamot, VHGF

Gunnel Staffans, intendent, VHGF

Henry Gustavsson, styrelseledamot, VHGF

Inger Wikström, styrelseledamot, VHGF

Soldattorpsvandringarna från 2006-05-06 fram till 2009-09-12

Till alla våra soldattorpsvandringar med uppsättning av skyltar på torpen, har vi inbjudit Västra Husby Hembygdsförening och med anledning av att hembygdsföreningen har sponsrat skyltarna är även deras namn med på respektive skylt. Förutsättningen för att kunna genomföra soldattorpsvandringarna var att VHGF forskade och skapade ett historiskt underlag för samtliga soldater med familjer som varit bosatta i grenadjärtorpen.

Vår vision om fortsatt forskning

Vår planering och vision är att kunna fortsätta med forskningen om Indelningsverket:

Alla är välkomna att använda vår hemsida i sin släktforskning

För oss är det viktigt att alla människor får tillgång till allt vårt forskarmaterial på vår hemsida ”för eget bruk”. Det är ju det som är meningen med en hemsida samt att man vill marknadsföra sin förening. Enligt URL (upphovsrättslagen) får man inte kopiera ett helt forskarmaterial från en förenings hemsida, utan tillstånd, för att publicera det på en annan förenings hemsida, det är enligt URL olagligt. Det normala informationsutbytet mellan föreningar är att man har länkar med tydliga webbadresser.

Uppdatering av fotografier och textmaterial

Soldatforskningen pågår hela tiden, för alla soldattorpen. Därför är det av stort värde för våra forskare, att vi kan nå ut till personer som har mer kunskap om soldaternas familjer, och som kontaktar vår förening.