Fynd i arkiven

Hittar du något anmärkningsvärt vid din sökning i olika arkiv så låt andra få del av det. Meddela webmaster.
Källa: Arkiv digital. Östra ryd (E) C:2 sid 645.
Texten är översatt av Thorulf Imselius
Stamtavla Östra Ryd sn

GENEALOGIA FAMILJAE GERAFynd i gamla kyrkböcker i Västra Husby:Ulla Fjellström
V Husby C:3 1743-1830 sid 636
Döda 1773 Februari Månad Februarii d. 23 afled af bröstsjuka och den 21 begrofvs Tapetmakaren ifrån Nyköping Hr Johan Flodin, 41 år gl.

Lyst V Husby C:3
1743-1830 sid Vigde 1805 Augusti Månad No 5, d. 29, Olof Nilsson, Maria Jonsdotter. Enkeman och Backstuguhjon i Stafsäter. Kom hit til Församling år 1804 från Skärkind. Warit förut gift med h. Brita Olofsdotter, som afled 1802. Haft med hänne Sönerne Olof och Peter som äro myndige och döttr. Lisa, Brita Catharina och Anna Maria, hwilka alla 3 äro gifta. Uptett laga Afwittrings Instrument. Bruden Enka efter Aflidne Soldaten Jonas Hällman som dog 1795. Med honom ej haft något barn, men väl en Stjufdotter, afskedade Lifgrenad. Dahlströms hustru Catharina Jonsdotter, hwilken med sin Man af Bruden Maria Jonsdotter såsom arf utbekommit (Sestija) En Riksdaler 5 Schill 4 (..) Riksgärdsmynt och genom särskild Skriftelig afhandling bewittnad af Nämndeman Arwid Arwidsson i Twärdala och Bond. Jan Simonsson i Hälla afsagt sig all arfsfordran hos deras Stjufmoder711 Döda 1809 Julii Månad Maria Danielsdr, d. 11. Piga i Kyrkobyn. Född 1778 i Godegårds Socken af Torpar. Daniel Persson och Hust. Maria Danielsdr. Tjent i Flera Församlingar. Hitkom hösten 1807. Begrafven d. 14 Jul. Slag, 31 år, Ogift. den 12, 19 26 Maji. Men wigseln upsköts för mellankommande sjukdom til d. 29 Augusti. Wigde i kyrkan.


V Husby C:3 1743-1830 sid 713
Döda 1809 October Månad Anders Johansson, d. 8. Från Sten. Född år 1762 i Klockrike Församling och Stora Berga af Bonden Johan Andersson och Hust. Maria Pehrsdotter. Gift 1780 med Enkan Maria Jönsdr i Sandstugan på Björkviks ägor och under 23 års sammanlefnad haft 1 Son som är död. Omgift 1805 med SoldatEnkan Lena Andersdotter ifrån Örtomta Socken och med henne haft en Dotter som lefver. Kom nyligen hit i Församlingen till Sten på Minsjö ägor. Begrafven d. 15 October. Hetsig feber, 47 år, Gift.


V Husby C:3 1743-1830 sid 724
Döda 1810 December Månad Jöns Wallberg, d. 24. Orgeltrampare ifrån Furingstad. Född på Wallerstads ägor i Samma Socken år 1747 af Torparen Anders Nilsson och Hustru Ingeborg Jönsdotter. Haft i 2ne giften 4 Barn, hwilka alla äro döde. Varit Lifgrenadier i 23 år. Enkoman och Orgeltrampare i 2 år. Fördes sjuk hit till Kyrkovaktaren Hyllman, der han efter 1 månads vistande afled. Begr d. 30. Bröstfeber, 63 1/3 år, Enkling.

V Husby C:3 1743-1830 sid 724

Döda 1810 December Månad Jonas Jansson, d. 28. Inhysehjon ifrån Wargkärret. Född 1756 i Frödinge. Föräldrarnes namn obek. Han har uppehållit sig här i församlingen omkring 30 år och under samma tid idkat någon liten handel med krämerivaror. Begr d. 4 Jan. Frossa, 54 år, ogift.

V Husby C:3 1743-1830 sid 751
Döda 1814 Februari Månad And Gustaf Nyman, d. 7:e, Tiggare, född i Stockholm 1776, derifrån han med Barnhusbarnen kom till Gårdby. Han har tjent i Önstorp och i Ringbosäter. Varit utan tjenst sedan Michaälmässan 1812 och födt sig sedermera med tiggeri. Blef död i (Kättersta) i Ö Ryd Socken och fördes hit till Fattigstugan. Begr d. 13, Magpl, 38 år, ogift.

C:3B 1743-1830 sid 756 Döde 1814 October Månad Olof Håkansson, d. 1, Bewäringskarl för Skärkinds Socken. Föddes d. 5 Aug 1792 på Broby ägor af LifGrenad Håkan Broberg och Hustru Anna Jönsdotter. Commenderades från Wiggeby i Skärkind till Fälttoget i Norrige, derifrån han sjuk hemkom till föräldrarne i Näslebo i Drothem, och blef på begäran här begrafven. Begr d. 7, Förkyln, 22 år 25 dag, Ogift

V Husby C:3 1743-1830 sid 761
Döda 1815 December Månad Magnus Tornell, d. 9. Kamererare, född i Carlscrona d. 6 Sept 1754. Föräldrarna voro Majoren wid Amiralitetets Constructionsstat i Carlscrona Hr Jacob Tornell och Fru Ulrica Eleonora (Manwer..). Sedan han wid Amiralitetets Cadett Schola genomgått de vanlige graderne, engagerades han wid Hwarfs Contoret i Carlscrona. Derefter blef han Kammarskrifvare wid Kongl. Kammar Collegium i Stockholm, och erhöll d. 8 Sept 1794 Konungens Fullmagt att vara Kamererare uti Rikets Collegier med lika (tour) och befordringsrätt som Kamererarne uti Rikets öfrige Collegier. Sedan han tagit afsked, flyttade han till sin Swåger och Syster på Minsjö och derifrån till Sätra i Gårdeby Församl år 1811. Han har detta år warit sjuklig och sedan han 1 månad warit sängliggande fördes han sistl Augusti till Minsjö der han efter omskötsel och wård afled på ofwannämnda dag. Begr d. 19. Förstoppning, 61 1/4 år, Ogift.

V Husby C:3 1743-1830 sid 765
Döda 1816 Maji Månad Anders Jonsson, d. 19:e. TjensteDräng hos Hr Comministern Magn. Rudelius. Född i Grenna Församling d. 29 Nov 1779 af Soldat Jonas Cratz och Hust Catharina Jonsdr. Flyttade med sin husbonde hit till W Husby 1812. Begr d. 23. Frossan, 36 ½ år, ogift.

V Husby C:3 1743-1830 sid 766
Döda 1816 September Månad Jon Berglund, d. 2. Först.Karl, född i W Husby d. 15 Dec 1778. Var känd för en oordentlig lefnad. Mördade sig sjelf och derföre dömd, at af Nattmannen, nedgräfvas i en Måse. Mördat sig sjelf, 38 år, Ogift.

V Husby C:3 1743-1830 sid 786
Döda 1820 April Månad Rebecka Olofsdr, d. 21, Fattighjon i Fattigstugan. Född i Uppland 1738. Begrofs d. 28 April. Ålderdom, 81 år, Enka.

V Husby C:3 1743-1830 sid 786
Döda 1820 April Månad Anders Winge, d. 14:e, Torpare i Korskullen. Född i Stockholm d. 12 April 1782. Kom som BarnhusBarn till Förs. 1792. Gift 1814 med efterl hustr då Pig. Anna Fredricsdr, efterl med henne 1 Son. Bröstfeber, 38 år, Gift.
text
text
text
text

:
text